gtag('config', 'G-0KBBXEQ256');

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

A REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Úvodné ustanovenia

1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou Dobré vzťahy s. r. o., IČO: 53 392 680, so sídlom Rustaveliho 2B, Bratislava, 83106, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150360/B, ako predávajúcim, predmetom ktorej je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.dobrevztahy.eu (ďalej len „VOP“).

2.       VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uskutočnením objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim riadne oboznámil s VOP predávajúceho a že s nimi súhlasí.

3.       VOP sú prístupné na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.dobrevztahy.eu (ďalej len „ internetová stránka“)  v sekcii  „Všeobecné obchodné podmienky“  a sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho resp. od zverejnenia ich zmeny.

II. Vymedzenie pojmov

1.       Predávajúcim je obchodná spoločnosť   Dobré vzťahy s. r. o., IČO: 53 392 680, so sídlom Rustaveliho 2B, Bratislava, 83106, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150360/B

IČO:  53 392 680

IČ DPH: 2121364157

Bankové spojenie: SK09 1100 0000 0029 4009 3525

e-mail: marekz@zoznam.sk

telefonický kontakt: 0903 268 261

kontaktná osoba: Marek Zajac

2.       Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim na diaľku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.marekzajac.sk.

3.       Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

4.       Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

5.       Tovar je každá hnuteľná vec, ktorú predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.

6.       Kúpnou cenou je cena za tovar predávajúceho uvedená s DPH. Kúpna cena zahŕňa aj prípadné náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.

7.       Objednávkou je kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III.  týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom tovare a o kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.       Kupujúci vytvorí objednávku pomocou objednávkového formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje,  telefónne číslo a e-mailovú adresu, následne zvolí  požadovaný druh tovaru, množstvo tovaru, platbu a spôsob dopravy a následne potvrdí svoju objednávku. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke úplné, správne a pravdivé údaje.

2.       Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy. 

3.       Objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním predávajúcemu.

4.       Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

5.       Objednávka zaniká:

a)       odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho, alebo

b)      márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

6.       Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodu.

7.       Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptácia) na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Potvrdenie objednávky obsahuje číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy, najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, o mieste, kde má byť tovar dodaný, o podmienkach, spôsobe a predpokladanom termíne prepravy tovaru. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

8.       Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávke v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s objednávkou a/alebo s kúpnou zmluvou.

9.       Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. V prípade,  ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo na strane kupujúceho, je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

10.   Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie.  Akékoľvek náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

11.   Ponuka tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

12.   Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný prijať.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1.       Kúpne ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v mene euro  a zahŕňajú DPH.

2.       Kúpna cena tovaru zahŕňa aj poštovné, ktoré nebude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.       Kúpna cena je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho pri tovare v čase uskutočnenia objednávky, v objednávke a v potvrdení objednávky. Takáto kúpna cena nebude po potvrdení objednávky predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho dôjde následne k úprave kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

4.       Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) predávajúcemu bankovým prevodom. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na bankový účet predávajúceho. 

5.       V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu Celkovú cenu bankovým prevodom, je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.       Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena kúpnej ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

V. Dodacie podmienky

1.       Predávajúci, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar, ktorý je skladom, v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

2.       Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. Tovar sa doručuje kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti GetExpres (ďalej len „dopravca“).

3.       Prepravné náklady pre každú samostatnú objednávku v rámci Slovenskej republiky sú súčasťou celkovej ceny.

4.       Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

5.       Súčasťou dodania tovaru je doklad o kúpe tovaru (daňový doklad/ faktúra), v ktorom je uvedené číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy, najmä údaje o názve a špecifikácii dodaného tovaru, údaje o cene, o mieste, kde má byť tovar dodaný, o spôsobe platby a prepravy tovaru,  identifikačné údaje  predávajúceho a kupujúceho.

6.        Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s dopravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od dopravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

7.        Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Predávajúci  neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s týmito VOP.

8.        V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.       Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho

1.       Predávajúci je povinný:

a)      riadne a včas dodať kupujúcemu na základe objednávky potvrdenej akceptáciou tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)      zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c)       bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu,

d)      odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (daňový doklad/ faktúru).

2.       Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie celej kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.       Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi

a)      hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b)      obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c)       telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d)      adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

e)       celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

f)       cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g)      platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

h)      informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy v prílohe č. 1 týchto VOP,

i)        informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,

j)       informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

k)      informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

l)        poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa Občianskeho zákonníka,

m)    informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

n)      informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

o)      informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

p)      informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

q)      informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

r)       informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

s)       informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

t)       informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

VII. Práva a povinnosti kupujúceho

1.       Kupujúci je povinný:

a)      prevziať objednaný a dodaný tovar,

b)      zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2.       Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

2.       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou, inak v čase keď kupujúcemu, resp. ním splnomocnenej osobe bolo umožnené nakladať s tovarom, ale tovar nebol nimi prevzatý.

IX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

1.       Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (t.j. zrušiť objednávku).

2.       Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3.       Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou s výnimkou dopravcu, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)       dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)       na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.       Spotrebiteľ má právo  odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou  alebo prostredníctvom e-mailu spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, a to prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 týchto VOP.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, číslo dokladu o kúpe tovaru (faktúry /daňového dokladu), presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

6.       Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.       Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho uvedeného v týchto VOP alebo v objednávke  alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu VOP  sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.       Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nesmie javiť známky používania, a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar pri zaslaní predávajúcemu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy k predávajúcemu, aj pokiaľ nemá pôvodný obal.

9.       Tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu na dobierku predávajúci nepreberie.

10.   Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11.   Ak kupujúci v zákonnej  14-dňovej lehote oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy a zároveň tovar v tejto lehote vráti, kúpna zmluva sa zrušuje od začiatku.

12.   Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky, a zároveň je povinný vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci  nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.

13.    V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, si môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody v rámci osobitného konania na príslušnom súde.

14.    Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, tovar nebude predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

15.   Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a)      predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa ,

c)       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

d)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

1.       Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim:

a)       z dôvodov uvedených v článku IX. ods. 1 týchto VOP.

b)      ak kupujúci poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP,

c)       ak kupujúci nezaplatil Celkovú cenu za objednaný tovar najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,

d)      ak kupujúci ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku IX. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar od dopravcu v dohodnutom mieste dodania,

2.        Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho písomne na fakturačnú adresu kupujúceho alebo na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

3.       Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

XI. Reklamačný poriadok

1.       Predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho.

2.       Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa resp. na účely Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.

3.       Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar zakúpený spotrebiteľom od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.       Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

5.       Tovar zakúpený cez internetovú stránku elektronického obchodu predávajúceho možno reklamovať na nasledovnej adrese:  Dobré vzťahys.r.o. IČO: 53 392 680, so sídlom Rustaveliho 2B, Bratislava, 83106

6.       Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

7.       Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8.       Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom predávajúcemu.

9.       V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou predávajúci odporúča kupujúcemu zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku – v takom prípade náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

10.   V  popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“). Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.

11.   Za vadu tovaru sa nepovažuje taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, nadmerného zaťaženia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku zásahu vyššej moci, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

12.   Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

13.   Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

14.   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

15.    Ak ide o vady tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyb po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať.

16.   Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

17.   Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

18.   Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

19.   Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

20.   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď na e-mailovú adresu spotrebiteľa uvedenú pri reklamácii; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

21.   Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.

22.   O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to písomne na poštovú adresu spotrebiteľa uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

23.   V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote predávajúcim, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

XI. Ochrana osobných údajov

1.       Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

2.       Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

3.       Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je predávajúci označený v článku II. ods. 1  VOP.

4.       Kontaktnou osobou je: Marek Zajac, t.č..0903 268 261, e-mailová adresa  marekz@zoznam.sk

5.       Dotknutou osobou je kupujúci.

6.       Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod predávajúceho vedený na internetovej stránke  www.knihacoach.sk.

7.       Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv , kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, ak je platiteľom DPH, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ich neposkytnutia nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku.

8.       Kupujúci udelí zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu podľa bodu 7 tohto článku VOP.

9.       Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

10.   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Tu sú uvedené aktuálne informácie o spracovateľoch osobných údajov a prípadne budú rovnako zaslané kupujúcemu na jeho žiadosť.

11.    Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12.   Kupujúci ako dotknutá osoba má tieto práva voči prevádzkovateľovi, na základe písomnej žiadosti v súlade s čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR a v súlade so zákonom  :

a)      právo má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, t.j. má právo získať od predávajúceho vyhlásenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

b)      právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, t.j. má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

c)        právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR, ak:

-          osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

-          dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

-          dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

-          osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

-          je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

-          sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d)      má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, ak

-          dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

-          spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-          predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

-          dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

e)       na základe čl. 19 GDPR  je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

f)       právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

g)      právo namietať spracúvanie osobných údajovz dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov

h)      právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

i)        právo na to, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

j)       právo podať návrh na začatie konania pred príslušným Orgánom štátnej správy podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v prípade podozrenia, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,

k)      právo na určenie doby spracovania údajov: údaje sú spracované na dobu splnenia účelu zmluvy, evidencie objednávky a prípadných reklamácii,

13.   Internetová stránka   internetového obchodu predávajúceho používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely.

14.    Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač Nastavenie cookies môže kupujúci zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmení, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia.  Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky predávajúceho.

15.   Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies aj mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Jednotlivé cookies možno taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.

XII. Záverečné ustanovenia

1.       Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.       Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené v týchto VOP  sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

3.       Znenie týchto VOP môže predávajúci ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.dobrevztahy.eu meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

4.       Pre prípadné súdne spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

5.       V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

6.       Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, ktorá je zároveň orgánom alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.